ái lực là gì Update 06/2024

Electron là các hạt hạ nguyên tử của các nguyên tử. Có nhiều khái niệm hóa học để giải thích hành gocnhintangphat.com của các điện tử. Ái lực điện tử và

*

NộI Dung:

Sự khác biệt chính – Năng lượng điện tử so với năng lượng ion hóa

Electron là các hạt hạ nguyên tử của các nguyên tử. Có nhiều khái niệm hóa học để giải thích hành gocnhintangphat.com của các điện tử. Ái lực điện tử và năng lượng ion hóa là hai khái niệm như vậy trong hóa học. Ái lực điện tử là lượng năng lượng được giải phóng khi một nguyên tử hoặc phân tử trung tính thu được một electron. Ái lực điện tử còn có thể được gọi là entanpy electron khi ý nghĩa được xem xét, nhưng chúng là các thuật ngữ khác nhau vì entanpy của electron mô tả lượng năng lượng được hấp thụ bởi xung quanh khi nguyên tử thu được electron. Năng lượng ion hóa, mặt khác, là lượng năng lượng cần thiết để loại bỏ một electron khỏi nguyên tử. Sự khác biệt chính giữa ái lực điện tử và năng lượng ion hóa là ái lực điện tử cho lượng năng lượng được giải phóng khi một nguyên tử thu được điện tử trong khi năng lượng ion hóa là lượng năng lượng cần thiết để loại bỏ electron khỏi nguyên tử.Bạn đang xem: ái lực electron là gì

Các khu vực chính được bảo hiểm

1. ái lực điện tử là gì – Định nghĩa, phản ứng nhiệt và phản ứng tỏa nhiệt 2. Năng lượng ion hóa là gì – Định nghĩa, ion hóa thứ nhất, ion hóa thứ hai 3. Điểm giống nhau giữa ái lực điện tử và năng lượng ion hóa – Phác thảo các tính năng phổ biến 4. Sự khác biệt giữa ái lực điện tử và năng lượng ion hóa – So sánh sự khác biệt chính

Các thuật ngữ chính: Nguyên tử, Electron, ái lực điện tử, Electron tăng Enthalpy, Năng lượng ion hóa thứ nhất, Năng lượng ion hóa, Năng lượng ion hóa thứ hai

*

Ái lực điện tử là gì

Ái lực điện tử là lượng năng lượng được giải phóng khi một nguyên tử trung tính hoặc một phân tử (trong pha khí) thu được một electron từ bên ngoài. Sự bổ sung electron này gây ra sự hình thành của một loại hóa chất tích điện âm. Điều này có thể được đại diện bởi các biểu tượng như sau.

Bạn đang xem: ái lực là gì

X + e– → X– + năng lượng

gocnhintangphat.comệc bổ sung electron vào nguyên tử trung tính hoặc phân tử sẽ giải phóng năng lượng. Đây được gọi là phản ứng tỏa nhiệt. Phản ứng này dẫn đến một ion âm. Nhưng nếu một electron khác sẽ được thêm vào ion âm này, năng lượng nên được cung cấp để tiến hành phản ứng đó. Điều này là do các electron tới bị các electron khác đẩy lùi. Hiện tượng này được gọi là phản ứng nhiệt nội.

Do đó, ái lực điện tử thứ nhất là giá trị âm và giá trị ái lực điện tử thứ hai của cùng loài là giá trị dương.

Ái lực điện tử đầu tiên: X(g) + e– → X(g)–

Ái lực điện tử thứ hai: X (g)– + e– → X (g)-2

Ái lực điện tử cho thấy sự thay đổi định kỳ trong bảng tuần hoàn. Điều này là do electron tới được thêm vào quỹ đạo ngoài cùng của nguyên tử. Các yếu tố của bảng tuần hoàn được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của số nguyên tử của chúng. Khi số nguyên tử tăng, số electron mà chúng có trong quỹ đạo ngoài cùng của chúng tăng lên.

*

Hình 1: Sự thay đổi của ái lực điện tử dọc theo chu kỳ của bảng tuần hoàn

Nói chung, ái lực điện tử nên tăng theo thời gian từ trái sang phải vì số lượng điện tử tăng theo một khoảng thời gian; do đó, rất khó để thêm một điện tử mới. Khi được phân tích thực nghiệm, các giá trị ái lực điện tử cho thấy mô hình zig-zag chứ không phải là mô hình cho thấy sự tăng dần.

Năng lượng ion hóa là gì

Năng lượng ion hóa là lượng năng lượng cần thiết của một nguyên tử khí để loại bỏ một electron khỏi quỹ đạo ngoài cùng của nó. Đây được gọi là năng lượng ion hóa vì nguyên tử nhận được điện tích dương sau khi loại bỏ electron và trở thành ion tích điện dương. Mỗi và mọi nguyên tố hóa học đều có giá trị năng lượng ion hóa cụ thể do các nguyên tử của một nguyên tố này khác với các nguyên tử của nguyên tố khác. Ví dụ, năng lượng ion hóa thứ nhất và thứ hai mô tả lượng năng lượng cần thiết của một nguyên tử để loại bỏ một electron và một electron khác, tương ứng.

Năng lượng ion hóa đầu tiên

Năng lượng ion hóa đầu tiên là lượng năng lượng cần thiết của một nguyên tử trung tính dạng khí để loại bỏ electron ngoài cùng của nó. Electron ngoài cùng này nằm ở quỹ đạo ngoài cùng của một nguyên tử. Do đó, electron này có năng lượng cao nhất trong số các electron khác của nguyên tử đó. Do đó, năng lượng ion hóa đầu tiên là năng lượng cần thiết để thải electron năng lượng cao nhất từ ​​nguyên tử. Phản ứng này thực chất là một phản ứng nhiệt.

*

Hình 2: Mô hình năng lượng ion hóa đầu tiên của một số nguyên tố hóa học

Năng lượng ion hóa thứ hai

Năng lượng ion hóa thứ hai có thể được định nghĩa là lượng năng lượng cần thiết để loại bỏ một electron ngoài cùng khỏi một nguyên tử mang điện tích dương. gocnhintangphat.comệc loại bỏ electron khỏi nguyên tử tích điện trung tính dẫn đến điện tích dương. Điều này là do có đủ các electron để trung hòa điện tích dương của hạt nhân. gocnhintangphat.comệc loại bỏ một electron khác khỏi nguyên tử tích điện dương này sẽ đòi hỏi một năng lượng rất cao. Lượng năng lượng này được gọi là năng lượng ion hóa thứ hai.

Xem thêm: Viking Là Gì – Nghĩa Của Từ Viking

Năng lượng ion hóa thứ hai luôn có giá trị cao hơn năng lượng ion hóa thứ nhất vì rất khó loại bỏ electron khỏi nguyên tử tích điện dương so với nguyên tử tích điện trung tính; điều này là do phần còn lại của các electron bị hạt nhân thu hút cao sau khi loại bỏ một electron khỏi nguyên tử trung tính.

Điểm tương đồng giữa ái lực điện tử và năng lượng ion hóa

Cả hai đều là các thuật ngữ liên quan đến năng lượng. Giá trị của cả ái lực điện tử và năng lượng ion hóa phụ thuộc vào cấu hình electron của nguyên tử chịu. Cả hai cho thấy một mô hình trong bảng tuần hoàn.

Sự khác biệt giữa ái lực điện tử và năng lượng ion hóa

Định nghĩa

Ái lực điện tử: Ái lực điện tử là lượng năng lượng được giải phóng khi một nguyên tử hoặc phân tử trung tính (trong pha khí) thu được một electron từ bên ngoài.

Năng lượng ion hóa: Năng lượng ion hóa là lượng năng lượng cần thiết của một nguyên tử khí để loại bỏ một electron khỏi quỹ đạo ngoài cùng của nó.

Năng lượng

Ái lực điện tử: Ái lực điện tử mô tả sự giải phóng năng lượng cho xung quanh.

Năng lượng ion hóa: Năng lượng ion hóa mô tả sự hấp thụ năng lượng từ bên ngoài.

Năng lượng điện tử

Ái lực điện tử: Ái lực điện tử được sử dụng để mô tả tăng điện tử.

Xem thêm: Switchboard Là Gì – Nghĩa Của Từ Switchboard, Từ

Phần kết luận

Ái lực điện tử và năng lượng ion hóa là hai thuật ngữ hóa học được sử dụng để mô tả hành gocnhintangphat.com của electron và nguyên tử định lượng. Sự khác biệt chính giữa ái lực điện tử và năng lượng ion hóa là ái lực điện tử cung cấp lượng năng lượng được giải phóng khi nguyên tử thu được điện tử trong khi năng lượng ion hóa là lượng năng lượng cần thiết để loại bỏ electron khỏi nguyên tử.

Tài liệu tham khảo:

1. Mối quan hệ điện tử của Tử cung. Hóa học LibreTexts, Libretexts, ngày 14 tháng 11 năm 2017,Chuyên mục: Kiến thức thú Vị

Chuyên mục: Định Nghĩa