Thd là gì Update 07/2021

Khái niệm : sóng hài là gì ?

Dạng sóng điện hình sin có tần số nhất định thường là 50 Hz (tần số cơ bản) do các nhà máy điện, trạm điện cung cấp cho mạng điện lưới. Tuy nhiên, khi di chuyển gần về phía phụ tải, đặc biệt là các phụ tải phi tuyến thì các dạng sóng càng bị méo dạng. Sóng méo dạng này có thể là tổng của tín hiệu hình sin ở tần số cơ bản và các tín hiệu hình sin có tần số là bội số nguyên lần của tần số cơ bản

*

Các tín hiệu hình sin có tần số là bội số nguyên lần của tần số cơ bản được gọi là các sóng hài đây là nguyên nhân gây tổn hao trên lưới điện, bội số nguyên này được gọi là bậc sóng hài. Tổng các sóng hình sin là chuỗi fourier, được biểu diễn theo công thức sau:
Chuyên mục: Định Nghĩa