[Video] Cách kết hợp hàm VLOOKUP với AND/OR trong Google Sheet dễ dàng Update 06/2024

Sử dụng hàm trong Google Sheet giúp bạn xử lý các truy vấn, tính toán một cách nhanh chóng trên máy tính. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp sử dụng hàm đơn lẻ không thể giải quyết yêu cầu của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách kết hợp hàm VLOOKUP và AND/OR trên Google Sheet. Hãy cùng xem nhé!

1. Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Google Sheet

Hàm VLOOKUP là gì?

Hàm VLOOKUP tìm kiếm một giá trị trong cột trong cùng bên trái của bảng hoặc mảng giá trị, sau đó trả về giá trị theo cột từ bảng mà bạn đã chỉ định trước.

Cách sử dụng hàm VLOOKUP

Công thức:

=VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;[range_lookup])

Trong đó:

+ lookup_value: (Bắt buộc). Giá trị dùng để dò tìm.

+ table_array: (Bắt buộc). Bảng chứa giá trị chúng ta cần dò tìm, để ở dạng giá trị tuyệt đối với dấu $ được đứng đằng trước.

+ col_index_num: (Bắt buộc). Thứ tự chính của cột chứa các giá trị dò tìm trên table_array.

+ [range_lookup]: (Không bắt buộc). Là phạm vi mà dữ liệu tìm kiếm, TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối).

Ví dụ minh họa:

Công thức:

=VLOOKUP(B3;$B$17:$D$20;2)

Trong đó:

+ B3: Giá trị dùng để dò tìm.

+ $B$17:$D$20: (Bắt buộc). Bảng chứa giá trị chúng ta cần dò tìm, để ở dạng giá trị tuyệt đối với dấu $ được đứng đằng trước.

+ 2: Thứ tự chính của cột chứa các giá trị dò tìm trên mảng.

Dùng VLOOKUP điền đơn giá tháng vào bảng

Dùng VLOOKUP điền đơn giá tháng vào bảng

Để biết cách sử dụng hàm chi tiết bạn nên tham khảo bài viết: Hàm VLOOKUP trong Google Sheet

2. Cách sử dụng hàm AND/OR trong Google Sheet

Cách sử dụng hàm AND

– Hàm AND là gì?

Hàm AND trả về true nếu tất cả đối số đã cho là đúng theo logic và trả về false nếu bất kỳ đối số nào đã cho là sai theo logic.

– Cách sử dụng hàm AND

Công thức:

= AND(biểu_thức_logic1; [biểu_thức_logic2; …])

Ví dụ minh họa: Trả về giá trị TRUE nếu có giá trị loại phòng là L1B và số tuần ở trên 2 tuần.

Công thức:

AND(B3=”L1B”;D3>2)

Thỏa diều kiện loại phòng L1B và số tuần trên 2

Thỏa diều kiện loại phòng L1B và số tuần trên 2

Cách sử dụng hàm OR

– Hàm OR là gì?

Hàm OR trả về true nếu bất kỳ đối số nào đã cho là đúng theo logic và trả về false nếu tất cả đối số đã cho là sai theo logic.

– Cách sử dụng hàm OR

Công thức:

= OR(biểu_thức_logic1; [biểu_thức_logic2; …])

Ví dụ minh họa: Trả về giá trị TRUE nếu loại phòng là L1A hoặc L2A.

Công thức:

OR(B3=”L1A”; B3=”L2A”)

Sử dụng hàm OR tính điều kiện

Sử dụng hàm OR tính điều kiện

3. Cách kết hợp hàm VLOOKUP và hàm AND/OR trong Google Sheet

Video hướng dẫn cách kết hợp hàm VLOOKUP và hàm AND/OR trong Google Sheet.

Kết hợp hàm VLOOPKUP và hàm AND

Công thức:

=AND(VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;[range_lookup];[biểu_thức_logic2;….])

Trong đó:

+ lookup_value: (Bắt buộc). Giá trị dùng để dò tìm.

+ table_array: (Bắt buộc). Bảng chứa giá trị chúng ta cần dò tìm, để ở dạng giá trị tuyệt đối với dấu $ được đứng đằng trước.

+ col_index_num: (Bắt buộc). Thứ tự chính của cột chứa các giá trị dò tìm trên table_array.

+ [range_lookup]: (Không bắt buộc). Là phạm vi mà dữ liệu tìm kiếm, TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối).

Ví dụ minh họa: Đặt điều kiện với loại phòng L1A có số tuần ở trên 2 uần và được giảm giá thanh toán.

Công thức:

=AND(VLOOKUP(“L1A”;B3:G12;3)>2;VLOOKUP(“L1A”;B3:G12;5)>0)

Trong đó:

+ VLOOKUP(“L1A”;B3:G12;3)>2: Biểu thức logic thứ nhất.

+ VLOOKUP(“L1A”;B3:G12;5)>0: Biểu thức logic thứ 2.

+ “L1A”: Giá trị dò tìm.

+ B3:G12: Bảng giá trị dò tìm.

+ 3,5: Giá trị cột cần lấy ra giá trị.

Kết hợp hàm AND và VLOOKUP trả về giá trị biểu thức so sánh số tuần và giảm giá

Kết hợp hàm AND và VLOOKUP trả về giá trị biểu thức so sánh số tuần và giảm giá

Kết hợp hàm VLOOKUP và hàm OR

Công thức:

=OR(VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;[range_lookup];[biểu_thức_logic2;….])

Trong đó:

+ lookup_value: (Bắt buộc). Giá trị dùng để dò tìm.

+ table_array: (Bắt buộc). Bảng chứa giá trị chúng ta cần dò tìm, để ở dạng giá trị tuyệt đối với dấu $ được đứng đằng trước.

+ col_index_num: (Bắt buộc). Thứ tự chính của cột chứa các giá trị dò tìm trên table_array.

+ [range_lookup]: (Không bắt buộc). Là phạm vi mà dữ liệu tìm kiếm, TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối).

Ví dụ minh họa: Đặt điều kiện với loại phòng L1A có số tuần ở trên 2 uần hoặc đơn được giảm giá thanh toán.

Công thức:

=OR(VLOOKUP(“L1A”;B3:G12;3)>2;VLOOKUP(“L1A”;B3:G12;5)>0)

Trong đó:

+ VLOOKUP(“L1A”;B3:G12;3)>2: Biểu thức logic thứ nhất.

+ VLOOKUP(“L1A”;B3:G12;5)>0: Biểu thức logic thứ 2.

+ “L1A”: Giá trị dò tìm.

+ B3:G12: Bảng giá trị dò tìm.

+ 3,5: Giá trị cột cần lấy ra giá trị.

Sử dụng hàm OR làm điều kiện phòng trên 2 tuần hoặc giảm giá

Sử dụng hàm OR làm điều kiện phòng trên 2 tuần hoặc giảm giá

4. Các lỗi thường gặp khi kết hợp hàm VLOOKUP và hàm AND/OR

Lỗi #N/A

Lỗi #N/A nghĩa là trong công thức bạn sử dụng có chứa nội dung không có sẵn trong vùng dữ liệu, dẫn tới không thể tính toán, hoàn thành công thức được. Lỗi này thường xảy ra khi sử dụng các hàm dò tìm, tham chiếu. Đối tượng cần dò tìm, tham chiếu không có sẵn trong vùng cần tra cứu nên báo lỗi #N/A.

Ví dụ minh họa lỗi #N/A

Ví dụ minh họa lỗi #N/A

Lỗi #N/A không phải là lỗi sai hàm, sai công thức mà chỉ là không tìm thấy đối tượng cần tìm. Chính vì vậy trong nhiều trường hợp chúng ta chỉ cần ẩn lỗi này đi, biện luận trước những trường hợp dữ liệu không tồn tại trước khi thực hiện các hàm dò tìm, tham chiếu.

Lỗi #REF

Lỗi #REF! hiển thị khi công thức tham chiếu đến ô không hợp lệ. Điều này thường xuyên xảy ra nhất khi các ô được công thức tham chiếu bị xóa hoặc bị dán đè.

Bạn cần điều chỉnh công thức để công thức sử dụng tham chiếu dải ô thay vì ô riêng lẻ.

Lỗi #ERROR

Lỗi này có nghĩa là Google Sheet không thể hiểu công thức bạn đã nhập vì nó không thể phân tích cú pháp công thức để thực thi.

Ví dụ minh họa lỗi #ERROR

Ví dụ minh họa lỗi #ERROR

5. Một số lưu ý khi kết hợp hàm VLOOKUP và hàm AND/OR

– Đối với hàm AND, mọi biểu thức điều kiện đều phải thỏa mãn mới xác định giá trị TRUE, chỉ cần 1 trong số các điều kiện trả về giá trị FALSE thì toàn bộ biểu thức đều trả về giá trị FALSE.

– Đối với hàm OR chỉ cần 1 trong số các biểu thức điều kiện trả về giá trị TRUE thì cả biểu thức đều trả về giá trị TRUE.

– Tên hàm sử dụng không cần phân biệt hoa thường.

– Kiểm tra kỹ các dấu ngoặc, chấm phẩy,… để tránh công thức bị sai.

6. Một số bài tập ví dụ về kết hợp hàm VLOOKUP và hàm AND/OR

Bài 1: Sử dụng hàm AND và VLOOKUP đặt điều kiện cho mảng bảng tính có đơn thanh toán loại phòng L1A được thuê ngày 03/06/2021 ở trên 2 tuần hay không.

Công thức:

=AND(VLOOKUP(“L1A”;B3:G12;2)=”03/06/2021″;VLOOKUP(“L1A”;B3:G12;3)>2)

Trong đó:

+ “L1A”: Giá trị dò tìm.

+ B3:G12: Giá trị phạm vi mảng bảng tính dò tìm.

+ 2, 3: Giá trị cột lấy giá trị.

+ “03/06/2021”, >2: Giá trị so sánh của biểu thức thức.

Kết hợp hàm AND và VLOOKUP so sánh giá trị ngày thuê và số tuần ở

Kết hợp hàm AND và VLOOKUP so sánh giá trị ngày thuê và số tuần ở

Bài 2: Sử dụng hàm OR và VLOOKUP đặt điều kiện cho mảng bảng tính có đơn thanh toán loại phòng L1A được thuê ngày 03/06/2021 hoặc đơn đặt được giảm giá thanh toán.

Công thức:

=OR(VLOOKUP(“L1A”;B3:G12;2)=”03/06/2021″;VLOOKUP(“L1A”;B3:G12;5)>0)

Trong đó:

+ “L1A”: Giá trị dò tìm.

+ B3:G12: Giá trị phạm vi mảng bảng tính dò tìm.

+ 2, 5: Giá trị cột lấy giá trị.

+ “03/06/2021”, >0: Giá trị so sánh của biểu thức.

Kết hợp hàm OR và VLOOKUP so sánh giá trị ngày thuê và giảm giá

Kết hợp hàm OR và VLOOKUP so sánh giá trị ngày thuê và giảm giá

7. Những câu hỏi thường gặp khi kết hợp hàm VLOOKUP và hàm AND/OR

Hàm VLOOKUP còn kết hợp được với các hàm nào?

Ngoài việc kết hợp với hàm AND/OR, hàm VLOOKUP với chức năng truy vấn và tham chiếu dữ liệu để lấy ra giá trị dữ liệu nào đó trong mảng giá trị bảng, hàm có thể kết hợp với nhiều hàm hoặc câu lệnh có điều kiện để lấy ra dữ liệu cần thiết như: QUERY, SUMIF, LEFT, RIGHT,…

Lợi ích của kết hợp hàm VLOOKUP với AND/OR?

Với chức năng lấy giá trị của hàm VLOOKUP nhiều khi chỉ với một hàm đơn thuần không thể lấy ra hết giá trị mong muốn hoặc mục đích cần so sánh giá trị được lấy ra thì kết hợp với hàm OR/AND là lựa chọn tối ưu dễ dàng. Chúng giúp bạn có thể lấy ra giá trị đầy đủ và đúng mục đích hơn.

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi. Hy vọng bài viêt sẽ mang lại cho bạn những thông tin hữu ích.