Mẫu Phụ lục III-4 theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hộ KD tạm ngừng kinh doanh Update 05/2024

Mẫu Phụ lục III-4 theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT là mẫu Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

TÊN HỘ KINH DOANH
————————–
 Số:…………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-
……, ngày…… tháng…… năm……
THÔNG BÁO
Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh
Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch…………..

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………….
Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:………………………………………….
Cấp lần đầu ngày:…/…/…… tại:……………………………………………………………..
Thay đổi lần cuối ngày:…/…/…… tại:……………………………………………………..
Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:……………………………………………………………….
Điện thoại (nếu có):………………… Fax (nếu có):………………………………………
Email (nếu có):………………………. Website (nếu có):………………………………..
Thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo như sau:
1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh thì ghi:
Thời gian tạm ngừng: kể từ ngày…/… /… đến hết ngày…/… /….
Lý do tạm ngừng:……………………………………………………………………………….
2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thì ghi:
Thời gian tiếp tục kinh doanh kể từ ngày………….. tháng………………. năm…………….
Lý do tiếp tục kinh doanh:…………………………………………………………………………
Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

  CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)1
 

1 Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.
Mẫu Phụ lục III-4 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

Các bạn muốn lấy mẫu Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh – Phụ lục III-4 Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
nêu trên thì có thể comment để lại mail ở cuối bài biết hoặc gửi mail về địa chỉ hoangtrungthat@gmail.com
sẽ gửi lại ngay cho các bạn
Trên đây là Phụ lục III-4 – Thông báo tạm ngừng kinh doanh dành cho hộ kinh doanh.
Còn đối với Doanh Nghiệp, doanh nghiệp/ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thì mời các bạn xem thêm tại đây:

Mẫu Phụ lục II-19 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT tạm ngừng kinh doanh